Partners-Kansai


Masuda Tokubee Shoten | Tomita Shuzo | S. Imanishi Shoten | Robert Yellin | Hihei Yuba

Masuda Tokubee Shoten

Company Name: Masuda Tokubee Shoten Co., Ltd.
Brands: Tsuki no Katsura
Location: Fushimi, Kyoto
URL: http://tsukinokatsura.co.jp
Purchase: USA : Prestige Sake, Sakaya NYC, The Sake Shop, True Sake, Corkage

Tomita Shuzo

Company Name: Tomita Shuzo
Brands: Shichi Hon Yari (Seven Spearmen)
Location: Kinomoto, Shiga
URL: http://www.7yari.co.jp
Purchase: USA : Joto Sake, Sakaya NYC, The Sake Shop, True Sake, Corkage

S. Imanishi Shoten

Company Name: S.IMANISHI Co.,Ltd.
Brands: Harushika
Location: Nara, Nara
URL: http://www.harushika.com/global/index.php
Purchase: USA : Prestige Sake, Sakaya NYC, The Sake Shop, True Sake

Robert Yellin Yakimono Gallery

Company Name: Robert Yellin Yakimono Gallery
Location: Kyoto
URL: http://www.japanesepottery.com


Hiei Yuba

Company Name: Hieiyuba Honpo Yubahachi Co., Ltd.
Brands: Hiei Yuba
Location: Otsu, Shiga
URL: http://hieiyuba.jp